Polityka prywatności

Polityka prywatności https://szkoleniaoshin.pl

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony https://szkoleniaoshin.pl jest OSHIN – Holistyczne Centrum Masaży i Szkoleń Kacper Wiśniewski, ul. Kraszewskiego 7, 85-420 Bydgoszcz, NIP: 554-300-91-89.

Kontakt z Administratorem:

 • Poczta elektroniczna: szkolenia@oshin.pl
 • Poczta tradycyjna: OSHIN – Holistyczne Centrum Masaży i Szkoleń Kacper Wiśniewski, ul. Kraszewskiego 7, 85-420 Bydgoszcz

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbieranych danych

Cel 1: Udzielenie odpowiedzi na zapytania o szkolenie . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Cel 2: Realizacja szkolenia. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą jest stroną umowy.

Cel 3: Obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z konicznością archiwizacji dokumentów dotyczących transakcji handlowej.

Cel 4: Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie, dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

Kategorie danych jakie zbieramy:

 • imię i nazwisko/ nazwa podmiotu,
 • adres zamieszkania lub/i doręczeń
 • nr telefonu
 • adres e-mail

Państwa dane nie podlegają profilowaniu – to znaczy że dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych oraz nie zbieramy żadnych dodatkowych informacji na Państwa temat z innych źródeł.

Nie handlujemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Przede wszystkim Państwa dane nie są przesyłane poza granice EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) i nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora
 • podmiot świadczący usługi księgowe
 • podmiot świadczący usługi wsparcia IT dla Administratora
 • podmiot realizujący usługę dostawy zamówionego towaru.

Jak długo będziemy przetwarzać państwa dane

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy

Państwa dane związane z realizacją szkolenia będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

Umowy powierzenia przetwarzania danych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiadał wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z pliku cookie, czyli ciasteczka. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Plik cookie strony https://szkoleniaoshin.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony https://szkoleniaoshin.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.